УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ZDRAVEI.NET И НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕГО УСЛУГИ

Добре дошли в www.zdravei.net, който е управляван от „Медияуан“ ЕООД, ЕИК: 131123072, гр. София

www.zdravei.net е онлайн платформа за свързване на хора, която използвайки системата Хюман дизаин, Ви разкрива истинската Ви същност, като по този начин се стреми да Ви помогне да създадете и запазите връзки, които да са издържливи и да постигат ясни цели.

В www.zdravei.net всеки потребител създава свой собствен профил/страница/ след регистрация.

МОЛЯ , внимателно прочетете и се съгласете с тези условия, преди да използвате услугите на www.zdravei.net

Услуги

 1. За да използвате услугите на www.zdravei.net е необходимо да се регистрирате, да се запознаете с разпоредбите на тези общи условия и да се задължите безусловно да ги спазвате. Това можете да направите като поставите отметка в празната кутийка и натиснете бутона с надпис „Съгласен съм с Условията за ползване на сайта", намиращи се в електронната форма за регистрация.
 2. На www.zdravei.net могат да се регистрират само пълнолетни (Навършили 18 години) и дееспособни физически лица. Можете да се регистрирате и като използвате своя facebook профил.
 3. Веднъж регистрирани на www.zdravei.net получавате право да създадете свой профил, както и да ползвате някоя или всички от следните услуги:
  1. Да получавате предложения, от сайта, за други потребители, които отговарят на критериите на сайта, както и на Вашата ХД карта, за постигане на пълноценна връзка.
  2. Да получавате покани, от потребители на сайта, които са проявили интерес към Вас и Вашата ХД карта, на които сте били предложени от сайта.
  3. Да провеждате чат комуникация с всички потребители, с които взаимно сте се одобрили и сте станали приятели в сайта.
 4. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола или ползвайки своя Facebook профил;
 5. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия;
 6. Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до office@zdravei.net по електронен път.

Регистрация

 1. За да ползвате услугите е необходимо да се регистрирате, като попълните достъпната в реално време (on-line) електронна форма на www.zdravei.net.
 2. Длъжни сте да предоставите пълни и верни данни относно своята самоличност, както и другите изискуеми от електронната форма на www.zdravei.net данни. Необходимо е да актуализирате предоставените данни в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна.
 3. Можете да се регистрирате само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
 4. При регистрацията си трябва да въведете e-mail, потребителско име и парола, които не са използвани при друга регистрация в www.zdravei.net. Чрез това потребителско име и парола Вие се индивидуализира при използване на предоставяните услуги.
 5. С попълване на данните си при Вашата регистрация на www.zdravei.net и чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „Съгласен съм с Условията за ползване на сайта ", намиращи се в електронната форма за регистрация, Вие декларирате, че сте запознат с тези общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.
 6. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени, екипът на www.zdravei.net има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа Ви до ползване на услугите.
 7. Длъжни сте да полагате всички грижи за запазване на потребителското си име и паролата за достъп до услугите в www.zdravei.net в тайна от трети лица.
 8. „Медияуан” ЕООД не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското Ви име или парола за достъп от трето лице.
 9. www.zdravei.net предоставя място за съхранение единствено на данни, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че съхраняваните от Вас материали не отговарят на посочените по-горе изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към тях ще бъде деактивиран, като за неговото ново активиране ще трябва да преминете през нова процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на уебсайта и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.
 10. Въпреки че www.zdravei.net не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт файлове и данни, си запазваме правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които и биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация, ако ние сметнем това за необходимо.
 11. www.zdravei.net не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от Вас.

Изменение на общите условия

 1. Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от „Медияуан” ЕООД услуги и да прекратите договора.
 2. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на www.zdravei.net, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-сайта, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Медияуан” ЕООД. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.
 3. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на www.zdravei.net и/или ще бъде изпратено съобщение до електронната Ви поща, съдържащо текста на измененията. Ще имате 15 дневен срок да се запознае с тези промени.
 4. Ако не заявите изрично в предоставения Ви срок, че отхвърляте промените чрез изпращане на съобщение до „Медияуан” ЕООД, ще се счита, че са обвързани от тях.
 5. За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко Ваше ползване на услугите, след тяхното обявяване на уеб-сайта на „Медияуан” ЕООД.
 6. В случай че заявите несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и „Медияуан” ЕООД има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.
 7. Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

Защита на личните данни

 1. С приемането на тези общи условия, давате своето изрично и безусловно съгласие, Дружеството да Ви изготви обработва личните Ви данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.
 2. Със приемането на тези общи условия декларирате, че Ви е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че сте запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че сте уведомени, че можете да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на www.zdravei.net, на адреса на офиса на „Медияуан” ЕООД, посочен в началото на тези общи условия, и давате своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената от Вас информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения между Вас договор за ползване на услугите на www.zdravei.net.

Ограничаване на отговорността

 1. „Медияуан” ЕООД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
 2. „Медияуан” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.zdravei.net.
 3. „Медияуан” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

Обезщетения

 1. При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите „Медияуан” ЕООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

Прекратяване на договора

 1. Можете да прекратите договора по всяко време, чрез поставяне на отметка в празната кутийка и натискане на бутона с надпис „прекрати акаунта ми”, намиращи се на www.zdravei.net. С извършването на тези действия акаунтът Ви автоматично ще бъде прекратени и достъпът Ви до него ще бъде преустановен.
 2. В случай, че потребителите на www.zdravei.net не изпълнят някое от своите задължения по договора или в комуникацията си с другите потребители използват нецензурни изрази, обиди, расистки, сексистки или други изявления, засягащи честта и доброто име на другите, може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях, с което достъпът до аканта Ви ще бъде прекрате.
 3. „Медияуан” ЕООД ще съхранява електронното изявление за сключения с потребителите договор на своите сървъри. Всички договори с потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското материално право.

Благодарим Ви, че ще спазвате тези общи условия!

2019 - Zdravei.net. Всички права запазени.
Created by: Mediaone ltd.